Magazine Glock 17 + 18c We Tech

1.200.000

Magazine 17 + 18c,

Hai model 17 và 18c của We dùng chung 1 magazine.

 

[Xem thêm]